TP Hà Nội

800,000

08h00 - 08h30

xe du lịch

Hà Nội

800,000đ

1 ngày

TP Hội An

800,000

08h30 or 15h30

xe du lịch

Đà Nẵng - Hội An

800,000đ

1 ngày

TP Huế

800,000

08h00 - 08h30

xe du lịch

Huế

800,000đ

1 ngày

TP Nha Trang

800,000

8h30 - 17h30

xe du lịch

Nha Trang

800,000đ

1 ngày

TP Hồ Chí Minh

800,000

8h00 -17h00

xe du lịch

Sài Gòn

800,000đ

1 ngày

TP Đà Nẵng

800,000

7h30 - 17h30

xe du lịch

Đà nẵng

800,000đ

1 ngày